langue fr Korea Aerospace Industries - 09/05/2022

() KAI, !

#KAI # # # # # #
KAI
!!