langue fr JAPAN AIRLINES - 04/08/2020

JAL FlySafe: Your Safety, Our Priority

An toàn ca bn là tt c vi chúng tôi.

Khi ct cánh li cùng JAL, bn s thy các bin pháp mi c thc hin nhm m bo s thoi mái và an toàn cho bn. T sân bay và trên c trên chuyn bay, chúng tôi luôn ng hành cùng bn. 

Chi tit xem ti: https://www.jal.co.jp/uk/en/info/travelalerts/flysafe/